Национално представително изследване на баланса между работа и семейство

Национално представително изследване на баланса между работа и семейство

 

Автор:

Борян Андреев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 59, септември 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

*Представеното проучване е проведено по ПРО- ЕКТ BG051PO001-7.0.01- 0099-C0001 Транснационално сътрудничество за развитие на услуга за малките и средни предприятия „Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския со- циален фонд на Европейския съюз. Инвестира във вашето бъдеще! Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Институт за изследване на населението и човека при БАН носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

 

Ключови думи:  

Национално представително изследване,  баланса между работа и семейство