Търсене
Close this search box.

Национален център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за прием на редовни докторанти

Национален център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за прием на редовни докторанти

Национален център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за прием на редовни докторанти

Национален център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за прием на редовни докторанти


Национален център по заразни и паразитни болести – София
обявява конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2023-2024 г. в съответствие с Решение № 441 от 22.06.2023 г. на Министерския съвет по следните научни специалности:  

Вирусология – 4

Микробиология – 3

Паразитология и хелминтология – 1

Епидемиология – 1


Кандидатите подават следните документи:
1. Заявление до директора за участие в конкурса;
2. Автобиография (европейски образец със снимка);
3. Нотариално заверено копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Документ за трудов стаж, ако има такъв;
6. Медицинско свидетелство;
7. Свидетелство за съдимост;
8. Списък на публикациите, ако има такива;
9. Сертификат за компютърни умения;
10. Сертификат или диплома за владеене на чужд език;
11. Две снимки;
12. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област.

 

Срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. 

Документи се подават в Учебен отдел на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов 26, телефон за справка: 02/8468307

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.