Място роля и значение на социалната защита на населението

Място роля и значение на социалната защита на населението

 

Автор:

Елка Цонева

 

 

Списание “Българска наука”

брой 94, януари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Социалната защита е форма на социалната политика. Тя е елемент от обществената сфера на всяка демократична правова държава. Насочена е предимно към най-рисковите целеви групи в социалното пространство и е предназначена да бъде от полза за личността, семейството, общността, когато са в неравностойно положение. Едно разумно съвременно общество следва да поеме част от грижите за тяхното оцеляване, за осигуряване на тяхното съществуване, което да съответства на човешкото достойнство. В развитието на всяка демократична страна социалната защита е особено значима за гражданското общество, защото чрез нея се осъществява минимум необходимите грижи за най- нуждаещите се хора

 

 

Ключови думи:  

социална защита, целеви рискови групи, социална политика, социална справедливост.