Място роля и значение на социалната защита на населението