Мотивацията за обучение и дейност и връзката ѝ с удовлетвореността на примера на изследване мнението на обучаеми от Национален военен университет „Васил Левски“, България

Мотивацията за обучение и дейност и връзката ѝ с удовлетвореността на примера на изследване мнението на обучаеми от Национален военен университет „Васил Левски“, България

 

Автор:

Елица Петрова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 96, март 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Традиционно мотивацията се разделя на две основни – вътрешна и външна. Под понятието “вътрешна мотивация” се разбират онези вътрешно присъщи личностни фактори, които влияят на индивида да се придържа към определено поведение. Докато вътрешната мотивация винаги е резултат от прекия интерес на заинтересованите в дейността на организацията лица и зависи персонално от личността, с понятието „външна мотивация“  определяме системата от въздействия за мотивиране на хората за постигане на определена цел. Като бъдещи офицери настоящите курсанти трябва да познават потребностите на подчинените си, да могат да използват и прилагат различни мотивационни методи, с оглед повишаване нивото на собствена мотивация и мотивацията на техните подчинени.

 

 

Ключови думи:  

мотивацията за обучение,