Лешоядите се завръщат в Кресненския пролом

Лешоядите се завръщат в Кресненския пролом

 

Автор:

Яна Ненчева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 84, декември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Д-р Атанас Грозданов е ро­ден в София. Завършва Националната природоматематическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“. Дипломира се като бакалавър по биология, магис­тър по зоология и доктор по зооло­гия в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Автор на над 40 популярни и над 30 научни статии, свързани с орнитологията, херпетологията, консервационната биология и др. Участва като ръково­дител или експерт в над 20 научни проекта. Лектор в Erasmus Intensive programmes в Испания и Португалия. От 2004 г. до момента работи като асистент и главен асистент в Биоло­гическия факултет на СУ, където е и член на Факултетния съвет.

 

Ключови думи:  

Лешояди, Кресненския пролом