Културата като  регулативен механизъм на поведението на личността  в социума. Колективизъм и индивидуализъм

Културата като  регулативен механизъм на поведението на личността  в социума. Колективизъм и индивидуализъм

 

Автор:

Мария Венциславова Иванова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 67, май 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В настоящата разработка ще се направи опит за описание на влиянието на културата и нейната роля върху поведението на хората в общността. Ще се обърне внимание каква е ролята на културната идентичност в процеса на функционирането на една самостоятелна общност и регулативните механизми вътре в нея. Преди да се пристъпи към понататъшни разсъждения ще се разясни, че под култура и идентичност се има предвид също така и общностна идентичност, а също и културна цялост (Николов, 2004). Човекът е предопределен да конструира и да обитава свят с другите, като този свят става за него господстваща и определяща реалност.

 

Ключови думи:  

култура, поведение