КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 58, 13.07.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ДВ Брой 58

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявяваконкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Медицинска психология“ за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Клиника по детско-юношеска психиатрия към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, тел.: 02/9230 456, 02/9230 479.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Сърдечносъдова хирургия“ за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия към УМБАЛ „Света Екатерина“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен  вестник“. Документи и справки: София, бул. Пенчо Славейков № 52А, УМБАЛ „Света Екатерина“, тел.: 02/91 59 441, 02/91 59 717.


РЕКЛАМА:

***

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, по професионално направление 4.1. Физически науки и научна специалност „Медицинска физика“ за нуждите на Катедрата по медицинска физика и биофизика със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 4, стая  421, тел. 02/9172 789.

 

Техническият университет – Габрово,на основание решение на Академичния съвет от 26.06.2018 г. с протокол № 10 обявява конкурси за асистенти по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математика“ – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Метрология и метрологично осигуряване“ – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Металорежещи машини и системи“ („CNC машини, инструменти и технологии“, „САМ и CNC производствени системи“, „Програмно управление на технологичното оборудване“) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Механика на флуидите“ (Механика на флуидите) – един, всички със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Машини и съоръжения за леката промишленост“ – един за нуждите на Техническия колеж – Ловеч; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един за нуждите на Техническия колеж – Ловеч, двата със срок 3 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране“ – един, със срок 1 месец от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи: ТУ – Габрово, ул. Хаджи Димитър № 4, ректорат, „Научно развитие“, стая 3209, тел. 066/827-238.

 

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ при БАН – София,обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Теория на кораба“ – един за нуждите на ЦХА към института, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в института, София, бул. Шипченски проход № 67 – отдел „Организация и управление на човешките ресурси“, тел. 02/46 26 228.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова