Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 57, 10.07.2018 Г.]

Брой 57

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София,обявява конкурс за заемане наакадемична длъжност доцент за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурностиотбрана, професионалнонаправление9.2. Военнодело,по научнаспециалност„Организацияиуправление навъоръженитесили“запреподаваненаучебните дисциплини„Оперативноизкуствовсъвместни имногонационалниоперации“,„Планиранена операциивНАТО“,„Операциивотговорна кризи“и„Информационниоперации“–един, съссрок2месецаотобнародванетов„Държавен вестник“. За дата на подаване на документите откандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса саопределени със Заповед № ОХ­498 от 13.06.2018 г. на министъра на отбраната наРепублика България. Документи и справки – София, бул.Евлоги и Христо Георгиеви № 82,тел. 92­26­512, 92­26­576.

 

Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов,обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по област на висше образование 3. Социални,стопанскииправнинауки,професионалнонаправление3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, паричнообръщение, кредит и застраховка (застраховане)“ – един за нуждите на катедра „Застраховане и социално дело“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в академията, отдел „Докторантура и академично развитие“, тел. 0631/66­362.

 

Русенският университет „Ангел Кънчев“обявява конкурси за главни асистенти по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на факултет „Природни науки и образование“, катедра „Приложна математика и статистика“ – двама. Справки – в Кадрово развитие (kr.uni­ruse.bg); подаване на документи – доц. д­р Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, каб. 1.334, тел.: 082/888­455; 0882390043.

 

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,обявява конкурси за академични длъжности по научно направление 4.3. Биологични науки: доцент по 01.06.10 Биохимия за нуждите на секция „Патология“ – един; професор по 01.06.26 Морфология за нуждите на секция „Патология“ – един. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел.: 02/979 23 11.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts