КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 74, 07.09.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Брой 74

Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент за държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, в катедра „Тактика“ към факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ за кандидатите, успешно преминали конкурсните етапи по Заповед № 8121К­7428 от 28.06.2018 г. на министъра на вътрешните работи. Срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Академията на МВР, п.к. 555. Допълнителна информация – на тел. 02/98 29 202.

 

Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3 Фармация, докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“, за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявления и документи във Фармацевтичния факултет – София, ул. Дунав № 2, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu­sofia.bg/.


РЕКЛАМА:

***

 

Съставил материала: Камелия Димитрова