КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 72, 31.08.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Медицинският университет – София, Медицински факултет,обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Дерматология и венерология“, за нуждите на Катедрата по дерматология и венерология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Александровска“, ет. 1, кабинет № 115, тел.: 02/9230 456, 02/9230 684.

 

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, анулира обявление № 7511 за обявяване на конкурси (ДВ, бр. 67 от 2018 г.) и обявява конкурси за главни асистенти, както следва: в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия по дисциплините „Основи на архитектурното проектиране“ и „Основи на паркоустройството и ландшафтна архитектура“ за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 2 месеца; по дисциплината „Изобразителни средства“ за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 2 месеца; по дисциплината „Основи на архитектурното проектиране“ за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 2 месеца; по дисциплината „Инженерно-строителна графика“ за нуждите на катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика“ – един, със срок 2 месеца; по научна специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството)“ за нуждите на катедра „Автоматизация на инженерния труд“ – един, със срок 2 месеца; по научна специалност „Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика (строителна механика)“ за нуждите на катедра „Строителна механика“ – един, със срок 2 месеца; за нуждите на катедра „Жилищни сгради“ – един, със срок  2 месеца; за нуждите на катедра „Организация  и икономика на строителството“ – двама, със срок 2 месеца; в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство по дисциплината „Моделиране“ за нуждите на катедра „Рисуване и моделиране“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, София, бул. Хр. Смирненски № 1, отдел „Човешки ресурси“, сграда ректорат, ет. 2,  кабинет № 202, тел.: 02/963-52-45, вътр. 449 и  02/866-90-54.

 


РЕКЛАМА:

***

Съставил материала: Камелия Димитрова