КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 70, 24.08.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Брой 70

ВТУ „Тодор Каблешков“ – София,обявява конкурс за редовен главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работи) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/9709209.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


РЕКЛАМА:

***