КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 69, 21.08.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Брой 69

 

Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявяваконкурс за главен асистент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения“, за нуждите на катедра „Железници“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, София, бул. Хр. Смирненски № 1, отдел „Човешки ресурси“, сграда Ректорат, ет. 2, каб. № 202, тел.: 02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.

 


РЕКЛАМА:

***

Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново,обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за нуждите на първично звено катедра „Специализирана подготовка“ в приемащо структурно звено факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“ – един, за военнослужещ. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване по конкурса са обявени със Заповед № ОХ-628 от 31.07.2018 г. на министъра на отбраната на Република България, линк: http://www.nvu.bg/node/2103. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата за некласифицирана информация на университета. За контакти: тел. 062618875; Siemens: 62075; GSM: 0888131479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова