КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 68, 17.08.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Брой 68

Техническият университет – София, обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ (владеене на немски език) – един към катедра „Информатика“ – ФПМИ; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един към катедра „Информатика“ – ФПМИ; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността“ – един към катедра „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт“ – ЕФ, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Техническия университет – София, във факултетните канцеларии на: ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79; ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70.

 

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София,обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по научното направление Икономика (Финансови аспекти на кръговата икономика и екологичния риск) – един, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015813.


РЕКЛАМА:

***

 

Съставил материала: Камелия Димитрова