КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 67, 14.08.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Брой 67

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София,обявява конкурси за заемане на академични длъжности: в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за: главни асистенти: по дисциплината „Организация и управление на производството (строителството)“ за нуждите на катедра „Организация и икономика на строителството“ – един, със срок 3 месеца; по дисциплините „Основи на архитектурното проектиране“ и „Основи на паркоустройството и ландшафтна архитектура“ за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 3 месеца; по дисциплината „Изобразителни средства“ за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 2 месеца; по дисциплината „Основи на архитектурното проектиране“ за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 2 месеца; по дисциплината „Организация и управление на производството (строителството)“ за нуждите на катедра „Организация и икономика на строителството“ – един, със срок 2 месеца; по дисциплината „Инженерно-строителна графика“ за нуждите на катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика“ – един, със срок 2 месеца; по научна специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството)“ за нуждите на катедра „Автоматизация на инженерния труд“ – един, със срок 2 месеца; по научна специалност „Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика (строителна механика)“ за нуждите на катедра „Строителна механика“ – един, със срок 2 месеца; за нуждите на катедра „Жилищни сгради“ – един, със срок 2 месеца; за нуждите на катедра „Организация и икономика на строителството“ – двама, със срок 2 месеца; в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство за главен асистент по дисциплината „Моделиране“ за нуждите на катедра „Рисуване и моделиране“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, София, бул. Хр. Смирненски № 1, отдел „Човешки ресурси“, сграда Ректорат, ет. 2, кабинет № 202, тел.: 02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


РЕКЛАМА:

***