КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 65, 07.08.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Брой 65

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна,обявява конкурс за академична длъжност доцент за цивилен служител в катедра „Езикова подготовка“ на факултет „Навигационен“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Германски езици/Съвременен английски“, учебна дисциплина „Английски език“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки: на тел. 052/55 22 30, 052/55 22 22 – централа, вътр. 16704 и 16731, и на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация, ет. 1.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


РЕКЛАМА:

***