КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 64, 03.08.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Брой 64

Софийският университет „Св. Климент Охридски“обявява конкурси за: професор по професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право) – един; доцент по професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право (правен режим на интелектуалната собственост) – един, двата със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време: от 15 ч. до 17 ч.

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“обявява конкурс за доцент по професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време: от 15 ч. до 17 ч.


РЕКЛАМА:

***

 

Нов български университет, София,обявява конкурс за един доцент на ½ щат, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Персонал“, офис 215, тел. 8110235.

 

Международното висше бизнес училище – Ботевград,обявява конкурси за академична длъжност доцент, както следва: в професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг) – един; в професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводство) – един; в професионално направление 4.5. Математика – един, всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Учебния отдел към Центъра за дистанционно обучение – София, ул. Винсент ван Гог № 7, тел. 02/400 16 31.

 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна,обявява следните конкурси за: академична длъжност доцент за цивилен служител в катедра „Математика и физика“ на факултет „Инженерен“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Геометрия“, учебни дисциплини „Математика – І част“, „Математика – ІІ част“ и „Математика – ІІІ част“ – за едно място; академична длъжност главен асистент за цивилен служител в катедра „Математика и физика“ на факултет „Инженерен“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика или 5. Технически науки, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки или 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, учебни дисциплини „Дискретни структури“, „Линейна алгебра“ и „Изследване на операциите“ – за едно място, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки: на тел.: 052/ 55 22 30, 052/55 22 22 – централа, в. 16704 и 16731, и на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация, ет. 1.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова