КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 62, 27.07.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Брой 62

Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София,обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова история на България) за нуждите на Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово – един, със срок 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111. За справки – тел. 02 970 85 98, www.unibit.bg.

 

Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина,обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – двама, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Детска дентална медицина“, за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.


РЕКЛАМА:

***

 

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София,обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Земен магнетизъм и гравиметрия“, за нуждите на департамент „Геофизика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 02/979 3322.

 

Институтът за гората – БАН, София,обявява конкурси за академична длъжност главен асистент, както следва: в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, информатика и математика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на околната среда“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института за гората, бул. Св. Климент Охридски № 132.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова