КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 61, 24.07.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Брой 61

Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов,обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика; научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)“ – един за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“; научна специалност „Планиране“ – един за нуждите на катедра „Стратегическо планиране“, и двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в академията, отдел „Докторантура и академично развитие“, тел. 0631/66-362.

 

Русенският университет „Ангел Кънчев“обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“, за нуждите на катедра „Здравни грижи“, факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ – един; професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Акушерка“, за нуждите на катедра „Здравни грижи“, факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ – един; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронизация“, за нуждите на катедра „Физика“, Транспортен факултет – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – в кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, каб. 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.


РЕКЛАМА:

***

 

Съставил материала: Камелия Димитрова