КОНКУРСИ ЗА прием и обучение на докторанти [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 48, 08.06.2018 Г.]

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“обявява конкурси за прием и обучение на докторанти за учебната 2018/2019 г., както следва:

 


РЕКЛАМА:

***

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен (CD) носител: заявление до ректора; автобиография; копие на диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и копие на диплома с приложението или уверение за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (оригиналите се представят за сравнение); допустими са и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в научната област. Приемът се извършва в отдел „Докторанти“, каб. 505 – ВТУ, ректорат. За  справки и повече информация: тел. 062/618-312  и сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.

 

Медицинският университет – Плевен,обявява въз основа на Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет докторантури за учебната 2018/2019 г. по следните специалности:

За участие в конкурса се подават следните документи: 1. Заявление до ректора; 2. автобиография; 3. Нотариално заверено копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина или уверение за успешно положени държавни изпити; 4. апликационен формуляр; 5. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област. Срок за подаване на документи за участие  в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – Плевен – 2 месеца от датата на  обнародването в „Държавен вестник“. Приемът на  документи се извършва в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ет. 2, стая 247, тел. 064/884-103.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: