КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 72, 31.08.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Тракийският университет – Стара Загора,обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018 – 2019 г. съгласно Решение № 341 на Министерския съвет от 21.05.2018 г. по следните научни специалности (докторски програми):

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. Заявление до декана по образец (от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено в деловодството на факултета; 2. Автобиография – европейски формат; 3. Диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или академична справка за завършено обучение (оригинал или нотариално заверено копие); 4. Когато дипломата е за придобита в чужбина степен на висше образование или за периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, кандидатът прилага и решение на комисия по процедурата „За признаване от Тракийски университет на придобита в чужбина степен на висше образование“; 5. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област; 6. Документ за платена такса. Таксите за кандидатстване и обучение на докторантите са поместени в сайта на Тракийския университет. Подаване на документи във: Медицински факултет – Научен отдел – ул. Армейска № 11, тел. 042/664468; Аграрен факултет – стая № 410, тел. 042/699387; Ветеринарномедицински факултет – Научен отдел, тел. 042/699506; Педагогически факултет – Научен отдел, ул. Армейска № 9, тел. 042/613758; Стопански факултет – Научен отдел, тел. 042/699409; факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 38, тел. 046/669181.

 


РЕКЛАМА:

***

Съставил материала: Камелия Димитрова