КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 65, 07.08.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Брой 65

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София,обявява конкурси за обучение на военнослужещи в редовна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен доктор през 2019 г. във: професионално направление 9.2. Военно дело по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ – четирима, за офицери; професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника по докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“ – един, за офицер; професионално направление 9.1. Национална сигурност по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (по отрасъл „Управление на сигурността и отбраната“) – един, за офицер. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурсите и сроковете са определени със заповеди № ОХ-539 от 2.07.2018 г. и № ОХ-597 от 20.07.2018 г. на министъра на отбраната на Република България, публикувани на сайта на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел. 02/92-26-512, 02/92-26-576.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


РЕКЛАМА:

***