КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 61, 24.07.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Брой 61

Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София,обявява конкурси за докторанти, български граждани, през учебната 2018/2019 г. в професионалните направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 13 бр. редовно и 26 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“; 4.6. Информатика и компютърни науки – 2 бр. редовно и 8 бр. задочно, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“; 9.1. Национална сигурност – 1 бр. редовно и 1 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 215, тел. За справки – 970 85 98, www.unibit.bg.

 

Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново,обявява конкурс за 1 редовна и 1 задочна докторантура за 2019 г. в условията на заповед на министъра на отбраната № ОХ-539 от 2.07.2018 г., публикувана на официалния сайт на университета http://www. nvu.bg/node/2068 и на сайта на МО, по научни специалности, както следва: „Колесни, верижни машини и логистика“ – 1 брой редовна за офицер; „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“ – 1 брой задочна за офицер. Сроковете и изискванията към кандидатите са определени с посочената заповед. Документи – в регистратурата за НКИ на университета. За контакти: тел. (062) 618875; Siemens: 62075; GSM: 0888131479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.


РЕКЛАМА:

***

 

Съставил материала: Камелия Димитрова