КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 59, 17.07.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Брой 59

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ – София,на основание Решение № 341 на Министерския съвет от 21 май 2018 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 г., както следва:

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван Рилски“, ректорат, канцелария на сектор „Следдипломна квалификация“, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg. Лице за контакт: инж. Зоя Велева.


РЕКЛАМА:

***

 

Медицинският университет – София, обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2018/2019 г. съгласно Решение № 341 на Министерския съвет от 21.05.2018 г. и решение на Академичния съвет на МУ – София, от 26.06.2018 г. по област на висше образование, професионално направление и следните докторски програми:

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София (изм. с решение на Академичния съвет от 6.06.2017 г.): 1. Заявление за участие до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до декана на съответния факултет); 2. европейски формат автобиография; 3. Копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка; 4. Копие на трудов договор – за участниците в конкурса за задочна докторантура; 5. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област. Докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование. Срок за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – София – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в съответните структурни звена на адрес: Медицински факултет – 1431 София, ул. Здраве № 2, деканат, ет. 1, стая 118, сектор „Наука“. За справки – тел.: 02/952 05 21 и 02/91 72 787. Факултет по дентална медицина – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1, деканат, ет. 2. За справки – г-жа Ирена Тодорова, тел. 02/954 13 21. Фармацевтичен факултет – 1000 София, ул. Дунав № 2, деканат, ет. 2, стая 211. За справки – г-жа Емилия Иванова, тел. 02/980-34-64. Факултет по обществено здраве – 1527 София, ул. Бяло море № 8, деканат. За справки – г-жа Даниела Василева, тел. 02/9432 579.

 

Университетът по хранителни технологии – Пловдив,обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018 – 2019 г. съгласно приложението в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 28 от 8.02.2018 г., със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ – Пловдив: 1. Заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; 4. Документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) – плащането се извършва в касата на УХТ; 5. Медицинско свидетелство; 6. Удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост. Всички документи се подават в УХТ – Пловдив, бул. Марица № 26, не по-късно от седем работни дни след изтичане на законоустановения двумесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“; телефони за справки: 032/643 637; 032/603 809.

Приложение

Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – Пловдив, за учебната 2018 – 2019 г.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна,обявява конкурси за задочна докторантура по следните професионални направления: 9.2. Военно дело за военнослужещ в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ на факултет „Навигационен“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, тема „Актуализация на подходите за защита на силите в контекста на средата на сигурност в черноморския регион“ – един; 3.7. Администрация и управление за цивилен служител в катедра „Мениджмът и логистика“ на факултет „Навигационен“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, тема „Подходи за оптимизация на организационните структури“ – един;  5.5.  Транспорт, корабоплаване и авиация за цивилен служител  в катедра „Корабоводене“ на факултет „Навигационен“ по докторска програма „Управление на кораби и корабоводене“, тема „Астро-навигационни определяния на мястото на кораба в аварийни ситуации“ – един; 5.5. Транспорт, корабоплаване  и  авиация  за  военнослужещ  в катедра „Информационни технологии“  на факултет „Инженерен“ по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, тема „Интегриране на подходи за киберзащита в процеса на проектиране на комплексни системи за административно обслужване“ – един; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация за военнослужещ или цивилен служител в катедра „Информационни технологии“ на факултет „Инженерен“ по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, тема „Киберзащита на интегрирани системи за управление на корабоплаването“ – един; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация за военнослужещ в катедра „Информационни технологии“ нафакултет „Инженерен“ по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, тема „Анализ на уязвимостите в компютърните системи имрежи чрез симулационно моделиране на кибератаки във виртуална среда“ – един; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация за цивилен служител в катедра „Информационни технологии“ на факултет „Инженерен“ по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, тема „Интегриране на подходи за повишаване нивото на киберсигурност на търговски плавателен съд“ – един; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация за цивилен служител в катедра „Електротехника“ на факултет „Инженерен“ по докторска програма „Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на кораба)“, тема „Качество на елекроенергията в автономни електроенергийни системи: методи и средства за неговото подобрение“ – един; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация за цивилен служител в катедра „Електротехника“ на факултет „Инженерен“ по докторска програма „Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на кораба)“, тема „Изследване управлението на корабни електрозадвижвания за специализирани морски обекти“ – един; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация за цивилен служител в катедра „Електротехника“ на факултет „Инженерен“ по докторска програма „Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на кораба)“, тема „Изследване на съвременните средства за управление на корабни електрически уредби и системи“ – един; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация за цивилен служител в катедра „Корабни силови уредби“ на факултет „Инженерен“ по докторска програма „Корабни силови уредби, машини и механизми“, тема „Изследване на влиянието на биодизеловото гориво върху качеството на остатъчните продукти на горенето, мощността и ефективната работа на дизеловите двигатели“ – един; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация за военнослужещ в катедра „Кораборемонт“ на факултет „Инженерен“ по докторска програма „Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта“, тема „Техническа диагностика на корабни дизелови двигатели посредством интелигентни системи“ – един; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация за цивилен служител в катедра „Кораборемонт“ на факултет „Инженерен“ по докторска програма „Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта“, тема „Изследване на корозионната устойчивост на тънкослойни покрития“–един;5.5. Транспорт, корабоплаване иавиациязавоеннослужещв катедра„Електроника“нафакултет„Навигационен“подокторскапрограма„Радиолокация ирадионавигация“,тема„Основниподходиза използванеиповишаваненаефективносттана дистанционноуправляеми летателни средства за наблюдение и мониторинг на морските пространстванаРепубликаБългария“–един, всичкисъссрок2месецаотобнародванетов „Държавенвестник“. Справки: на тел. 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация, ет. 1.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова