КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 58, 13.07.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Брой 58

 

Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 г. в съответствие с Решение № 341 на МС от 21.05.2018 г. В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г. кандидатите подаватмолба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации или в  БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая  310, тел. 9795260.


РЕКЛАМА:

***

Аграрният университет – Пловдив,обявява конкурси за докторанти – български граждани и граждани на ЕС, за учебната 2018/2019 г.  по следните специалности:

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити се извършват съгласно условията и по реда, определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите за докторанти подават заявление до ректора на Аграрния университет – Пловдив, за участие в конкурса, към което прилагат следните документи: автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ – копие и оригинал (връща се на кандидата след проверка на данните); минимален успех от курса на следване мн. Добър 4,50; завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома; кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област; документ за платена такса – 80 лв.

 

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“обявява следните докторантури за учебната 2018/2019 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“:

Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.

 

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, София, съобщава, че със Заповед № ОХ-539 от 2.07.2018 г. на министъра са обявени конкурси за редовни и задочни докторантури в института през 2019 г. съгласно Списък на научните специалности/докторски програми, по които може да се кандидатства за обучение в редовна и задочна форма на докторантура в Институтa по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, както следва:

 1. Научен проблем/Тема: „Модели и алгоритми за тестване на интегрирани информационни системи за отбрана“
 2. Област на висшето образование:5. Технически науки.
 3. Професионално направление:5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
 4. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
 5. Форма на обучение:задочна форма (офицер, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (СППМО) и БА).
 6. Научен проблем/Тема: „Модели за откриване на аномалии в работата на компютърни системи за сигурност и отбрана чрез използване на методи на машинно обучение“
 7. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
 8. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
 9. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
 10. Форма на обучение: задочна форма (офицер, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).

III. Научен проблем/Тема: „Подходи и модели за идентифициране на източници на злонамерена информация в кибер пространството“

 1. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
 2. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
 3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
 4. Форма на обучение: задочна форма (офицер, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
 5. Научен проблем/Тема: „Оценка на щетите при кибер атаки срещу информационни системи и компютърни мрежи за сигурност и отбрана“
 6. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
 7. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
 8. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
 9. Форма на обучение: редовна форма (офицер  или гражданин извън системата на МО, СППМО  и БА).
 10. Научен проблем/Tема: „Модели на облачни архитектури за изграждане на комуникационно-информационна среда за съвместна дейност и управление“
 11. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
 12. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
 13. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
 14. Форма на обучение: задочна форма (офицер, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
 15. Научен проблем/Тема: „Модели и методи за извличане и синтезиране на знания от данни“
 16. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
 17. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
 18. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
 19. Форма на обучение: редовна форма (офицер или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).

VII. Научен проблем/Тема: „Технологии за защита и противодействие на радиоуправляеми импровизирани взривни устройства“

 1. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
 2. Професионално направление:5.3. Комуникационна и компютърна техника.
 3. Докторска програма: Радиолокация и радионавигация.
 4. Форма на обучение: задочна форма (за военнослужещ).

VIII. Научен проблем/Тема: „Архитектури на пасивни софтуерно-дефинирани радари за откриване на въздушни обекти с малка отразяваща повърхност“

 1. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
 2. Професионално направление:5.3. Комуникационна и компютърна техника.
 3. Докторска програма: Радиолокация и радионавигация.
 4. Форма на обучение: задочна форма (за военнослужещ).
 5. Научен проблем/Тема: „Модели на информационни процеси при управление на кризи“
 6. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
 7. Професионално направление:5.2. Електротехника, електроника и автоматика.
 8. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
 9. Форма на обучение: задочна форма (офицер, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
 10. Научен проблем/Тема: „Възможности за защита на комуникационните системи от преднамерено високоенергийно въздействие“
 11. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
 12. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника.
 13. Докторска програма: Радиопредавателна и радиоприемна техника.
 14. Форма на обучение:задочна форма (офицер, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
 15. Научен проблем/Тема: „Ефективност на индивидуалните стрелкови оръжия с ударноспускателен механизъм, позволяващ стрелба на серии. Оптимална дължина на серията“
 16. Област на висшето образование:5. Технически науки.
 17. Професионално направление:5.1. Машинно инженерство.
 18. Докторска програма:Динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати.
 19. Форма на обучение: редовна форма (офицер или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).

XII. Научен проблем/Тема: „Повишаване ефективността на минохвъргачната артилерия чрез използване на системи за насочване и управление при мините“

 1. Област на висшето образование: 5. Технически науки.
 2. Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство.
 3. Докторска програма:Динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати.
 4. Форма на обучение: редовна форма (офицер или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).

XIII. Научен проблем/Тема: „Изследване и моделиране на леки материали за балистична защита“

 1. Област на висшето образование:5. Технически науки.
 2. Професионално направление:5.1. Машинно инженерство.
 3. Докторска програма:Динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати.
 4. Форма на обучение:редовна форма (офицер или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).

Подробности и срокове за обявените конкурси може да се намерят в MЗ № ОХ-539 от 2.07.2018 г. на сайта на Министерството на отбраната (www. mod.bg), а допълнителна информация по темите е представена на сайта на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (http://di.mod.bg).

 

Съставил материала: Камелия Димитрова