КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 57, 10.07.2018 Г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Брой 57

Военномедицинската академия – София,обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2019 г. съгласно Заповед № ОХ539 от 2.07.2018 г. на министъра на отбраната по следните специалности: медицина на бедствените ситуации – 3 места; обща хирургия – 4 места; организация и тактика на медицинската служба – 2 места; урология – 3 места; белодробни болести – 1 място; неврология – 1 място; инфекциозни болести – 2 места; гръдна хирургия – 1 място; анестезиология и интензивно лечение – 1 място; физиотерапия, курортология и рехабилитация – 1 място; имунология – 1 място. Документите се подават в отдел „Явно деловодство“ на ВМА до 10.08.2018 г. Изискванията към участниците, необходимите документи и темите за конкурсните изпити са публикувани в посочената заповед и на интернет страницата на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска дейност“, тел.: 02/922 56 96; 02/922 51 41.

 

Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение, финансирано от държавата, за учебната 2017/2018 г. в съответствие с Решение № 236 от 27.04.2017 г. на МС и Решение № 7 от 20 юни 2018 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните  документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3.  диплома за висше образование (окс „магистър“ и  приложението към нея) или нотариално заверено  копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Срок за подаване на документи – 2 месеца от датата на  обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в КСК център, тел. 0631/66­381.


РЕКЛАМА:

***

Бургаският свободен университетобявява конкурс за прием на трима докторанти – двама в редовна форма на обучение и един в задочна форма на обучение, за учебната 2018/2019 г. по докторска програма „Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането“ в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, със срок за подаването на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета на адрес: Бургас, ул. Сан Стефано № 62, стая 24, тел. 056/900­454.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова