Наука 

КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 56, 06.07.2018 Г.]

Брой 56

 

Медицинският университет – София,обявява конкурси за прием на докторанти за учебната 2017/2018 г. по област на висше образование и професионално направление по следните докторски програми:

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години.  Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София (изм. с Решение на Академичния съвет от 6.06.2017 г.): 1. Заявление до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до декана на съответния факултет); 2. Европейски формат автобиография; 3. Копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка; 4. копие на трудов договор – за участниците в конкурса за задочна докторантура; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област. Докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование. Срок за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – София, 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в съответните структурни звена на адрес: Медицински факултет – 1431 София, ул. Здраве № 2, деканат, ет. 1, стая 118, сектор „Наука“; за справки – тел.: 02/952 05 21 и 02/91 72 787; Факултет по дентална медицина – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1, деканат, ет. 2; за справки – Ирена Тодорова, тел. 02/954  13 21; Факултет по обществено здраве – 1527 София, ул. Бяло море № 8, деканат; за справки – Даниела  Василева, тел. 02/9432 579.

 

Лесотехническият университет – София,на основание РМС № 341 от 21.05.2018 г. обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018/2019 г. по следните докторски  програми:

 

Срок за подаване на документи – 3 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи: заявление (по образец) – бланка на заявлението може да бъде изтеглена от сайта на университета ltu.bg; автобиография с актуална снимка; нотариално завeрени копия на диплома и приложение за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и диплома и приложение (или уверение) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (за дипломи, издадени от ЛТУ, не се изисква нотариална заверка); допустими са и други документи, удостоверяващи интереси и постижения в научната област; удостоверение за признато висше образование (ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище); списък на публикациите (ако има такива); медицинско свидетелство; удостоверение от психодиспансер; свидетелство за съдимост; документ за платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (60 лв.), два самоадресирани плика. Документите се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски № 10. Телефон за информация – 02 91 907, в. 445.

 

Техническият университет – Варна,обявява конкурси за прием и обучение на докторанти по държавна поръчка за учебната 2018/2019 г. (попълване на бройки) на основание Решение № 341 на МС от 21.05.2018 г., чл. 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, чл. 42, ал. 4 и чл. 68 от ЗВО съгласно приложението. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. Заявление (типов образец, попълва се при подаването); 2. автобиография; 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението (оригинал и копие); 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област; 6. Такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв., и такса за езиков изпит – 30 лв. Справки и приемане на необходимите документи: в ТУ – Варна, стая 319, НУК, М. Филчева, тел.: 052/383 242, 0895 653 278, marinela.filcheva@tu-varna.bg.

Приложение

ВТУ „Т. Каблешков“ – София,обявява конкурси за редовни и задочни докторанти по:

3.8. Икономика:„Икономика и управление в транспорта“ – 2 бр. редовна, 2 бр. задочна;

5.1. Машинно инженерство: „Подемно-транспортни машини“ – 1 бр. задочна; „Локомотиви, вагони, трамваи“ – 1 бр. редовна; „Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете“ – 1 бр. редовна; „Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна; „Приложна механика“ – 1 бр. редовна; „Автомобилна техника“ – 1 бр. редовна;

5.2. Електротехника, електроника и автоматика:„Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна;

5.3. Комуникационна и компютърна техника:„Теоретични основи на комуникационната техника“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна; „Осигурителна техника и системи“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна;

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация:„Управление и експлоатация на железопътния транспорт“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна; „Транспортни системи и транспортни технологии“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна;

5.7. Архитектура, строителство и геодезия:„Строителни конструкции“ – 1 бр. задочна; „Проектиране, строителство и поддържане на железопътни пътища и съоръжения“ – 1 бр. редовна; „Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища“ – 1 бр. задочна; „Организация и управление на строителното производство – 1 бр. задочна, всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен  вестник“.

Кандидатите подават следните документи: заявление (по образец); автобиография; диплома за „магистър“ или нотариално заверено копие и приложението към нея; медицинско свидетелство, издадено в срок не по-рано от 1 месец от датата на кандидатстването; 2 бр. снимки; списък на публикации, ако има такива; копие от документ за гражданство; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; касова бележка за платена такса за кандидатстване. Документите се подават във ВТУ „Т. Каблешков“, София, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/97-09-209.

 

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts