КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 52, 22.06.2018 Г.]

брой 52

Националната спортна академия „Васил Левски“ – София,на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ обявява конкурси за докторанти – държавна поръчка, за учебната 2018/2019 г. в следните професионални направления:

Всички конкурси са със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството, стая 111, ет. 1 на НСА „Васил Левски“, София, Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов № 21. Необходимите документи и заявление­образец са публикувани на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.


РЕКЛАМА:

***

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: