КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 51, 19.06.2018 Г.]

брой 51

Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов,обявява конкурси за прием на  редовни и задочни докторанти, обучение, финансирано от държавата, за учебната 2018/2019 г. в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на МС и Решение № 6 от 30 май 2018 г. на академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. Диплома за висше образование (ОКС „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Срок за подаване на документи – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в КСК Център, тел: 0631/66-381.

Съставил материала: Камелия Димитрова


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: