КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 50, 15.06.2018 Г.]

Брой: 50

Нов български университет – София,обявява следните конкурси за прием 2018/2019 г. на редовни докторанти със стипендия: 3.8. Икономика (ДП „Световно стопанство и международни икономически отношения“), тема: „Създаване на българска пазарна икономика като част от единния европейски пазар“ – 1 място; 3.7. Администрация и управление (ДП „Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)“), тема: „Модернизация на българските публични институции в условията на национални кризи (1990 – 2013)“ – 1 място; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (ДП „Семиотика“), тема: „Семиотични изследвания на дигиталната култура: влиянието на алгоритмите за филтриране на съдържание върху смислообразуването при потребителското изживяване“ – 1 място; 8.4. Театрално и филмово изкуство (ДП „Театрознание и театрално изкуство“), тема: „Архетипните сюжети в перформативните жестове на съвременната политическа технология и нейните опоненти“ – 1 място; 8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“), тема: „Тонрежисьорският комплекс в НБУ като съвременен иновативен модел на обучение – техническо оборудване, управление и организация“ – 1 място; 8.4. Театрално и филмово изкуство (ДП „Кинознание, киноизкуство и телевизия“), тема: „Игралните филми на Рангел Вълчанов – трансформации на автентичността“ – 1 място. Необходими документи: молба до ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно­квалификационна степен „магистър“; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидатдокторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърския факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/8110 103; 02/8110 133.

 

Нов български университет – София,обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти с такса: 8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“) – 2 места; 3.2. Психология (ДП „Обща психология“) – 3 места; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (ДП „Семиотика“), тема: „Семиотични изследвания на дигиталната култура“ – 2 места; 2.2. История и археология (ДП „Египтология“) – 1 място; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (ДП „Антропология“) – 1 място; 8.4. Театрално и филмово изкуство (ДП „Кинознание, киноизкуство и телевизия“) – 1 място; 3.6. Право (ДП „Гражданско и семейно право“) – 1 място; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (ДП „Медии и обществени комуникации“) – 1 място. Необходими документи: молба до ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура с такса; автобиография; диплома за завършена образователно­квалификационна степен „магистър“; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидатдокторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърския факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/8110 103; 02/8110 133.


РЕКЛАМА:

***

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: