Колективната памет и ролята на индивида

Колективната памет и ролята на индивида

 

Автор:

Ирена Таушанова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 52, ноември 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Проблемът за паметта е разглеждан в контекстта на множество хуманитарни науки. Всяка от тях схваща понятието памет по различен начин, всички обаче определят паметта като отношение към миналото. Терминът памет идва от психологията. Психолозите разграничават 6 вида памет: дългосрочна и краткотрайна; епизодична – за събития и семантична – за смисли; процедурна (телесна; “моторни умения”) и в края на 80-те – наративна памет. Филосо- фията засяга проблема за темпоралността на паметта. Интерес представлява историчността на съзнанието. В антропологията паметта е начин за предаване на материално и духовно наследство между поколенията.

 

Ключови думи:  

Колективната памет и ролята на индивида