Какво се случи с либералната холандска интеграционна политика: анализ в контекста на интеграционната политика на ЕС

Какво се случи с либералната холандска интеграционна политика: анализ в контекста на интеграционната политика на ЕС

Автор:

Димитър Русков

 

 

Списание „Българска наука“

брой 98, май 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Тази статия е част от дисертационния трудна тема Ролята на обществената библиотека в контекста на имиграционната и интеграционна политика на Холандия”. Още в началото ѝ авторът поставя въпроса “как ние като европейци можем да разрешим болезнените проблеми с имигрантските потоци и интеграцията на установилите се в Европа чужденци”? Авторът ни запознава първо с интеграционната и имиграционна политика на ЕС от Римският договор (1957 г.) презСтокхолмската програма (2010 – 2014 г.), доСпоразумението с Турция от 2016  г., след което насочва вниманието ни към имиграционната и интеграционна политика на Холандия от асимилационния, през мултикултурния до акултурния модел, който изисква от имигрантите активно гражданство. Посочва се, че те не са проблемни фигури, а “нови европейски граждани”, които трябва да изучават добре езика и културата на приелата ги държава, за да се интегрират успешно.

 

Ключови думи:  

Европейски съюз, интеграция, политика