Исково съдопроизводство по граждански дела

Исково съдопроизводство по граждански дела

 

Автор:

Георги Ганчев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 50, септември 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Идеята за нов Граждански процесуален кодекс (ГПК) се свързва с идеята за реформиране на съдебното производство по граждански дела в съответствие с промените в развитието на обществото. Предходният процесуален закон е приет през далечната 1952 г. и в него са извършени мно- гобройни редакции и промени, като е възприет подход, че е по удачно приемането на нов ГПК вместо извършването на поредно изменение, допълнение или обикновена корекция на съществуващия.

 

Ключови думи:  

Исково съдопроизводство, граждански дела