Интервю с доц. Елица Петрова

Бихте ли се представили на нашите читатели?

Елица Петрова, доцент в област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки”.

Официален представител на НВУ „В. Левски” за програма “Хоризонт 2020”, катедрен координатор Програма “Еразъм+” за катедра „Логистика на сигурността“, член на научния борд и рецензент на над 5 международни списания, експерт към Български институт за държавна стандартизация, ТК 84 Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране, експерт към Български институт за държавна стандартизация, ТК „Управление на проекти, програми и портфолио“, участник в над 13 национални и международни проекти.

Омъжена, с две деца – Теодора на 9 години и Стоян на 2 години.

 Към коя научна институция принадлежите и с какво се занимава тя?


РЕКЛАМА:

***

Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново е институцията, в която и до момента намирам подкрепа по отношение на преподавателската си дейност и научното си развитие. Трудно бих могла да изразя уважението и признателността си към хората в нея. Университетът е пример за съчетаване на знанията, опита, уменията и професионализма на академичния, команден и административен състав. Университетът е запазил изконните български традиции в областта на образованиетои военното обучение,като изгражда своите възпитаници морално, умствено и физически, приобщава ги към идеалите на родолюбието, дълга и честта, формира ги като личности и ръководители с изградени лидерски качества, способни да развиват и прилагат научни знания, да управляват обществени и специални структури в мирно време и кризи и да участват в национални и многонационални проекти за поддържане на сигурността, опазване на мира и развитие на обществото.

Неслучайно основните ценности и добродетели,възприети в Национален военен университет “Васил Левски”, които са в основата на организационната култура на университета и които се спазват от всички обучаеми, академичния и неакадемичен състав, са: дълг към отечеството, национално чувство и национална гордост, храброст, хладнокръвие, търпение, самообладание, инициативност, чест, достойнство, другарство, любов и преданост към държавата, почитане и подчиняване на законите, добросъвестност, лидерство, прозрачност в работата, критичност и самокритичност, трудолюбие и непрекъснато подобрение в работата.

Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това?

Моят баща Стоян Долапчиев изигра важна роля в това да се насоча именно към научна работа. Години наред той работи като преподавател по История на педагогиката и Мениджмънт на образованието във Великотърновския университет. Той е един прекрасен педагог и в момента се е отдал на помощ при отглеждане на внуците си. Заедно с моята майка, която е психолог, ме възпитаха в любов към класиците, автори в областта на философията, психологията и педагогиката.

Вашата работа по проекти и какви ползи има за науката и живота на обикновения човек?

От 2002 година до сега съм взела участие в над 13 проекта с национална и международна значимост. Основната ориентация на проектите е била сферата на образованието, науката и възпитанието на младите хора. С открояваща се социална значимост отчитам участието си в проекти, насочени към деца и възрастни в и извън риск, както и работата си към Младежки дом – Велико Търново, Дирекция „Социално подпомагане” – Велико Търново и Дружество за разпространение на знания „Мисъл”, гр. Велико Търново.

Последното ми участие в международен проект беше в „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka”, Полша, с разработка на тема „Open source and innovative solutions for project management“ и последваща публикация в международна монография със заглавие „IT Project Management Challenges and Innovations”.

Катедрен координатор съм по програма „Еразъм+” за катедра „Логистика на сигурността“. Екипът на програма „Еразъм+” с институционален координатор доц. д-р Диана Тимова се отличава с изключителни професионализъм, мотивираност, целенасоченост, организираност, всеотдайност и любов към работата си. За няколко години екипът ни успя да изгради мрежа от договорености с множество държави, в т.ч. Австрия, Германия, Португалия, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, Малта и др. Всяка година изпращаме наши обучаеми в чуждестранни цивилни и военни университети с цел осъществяване на обучение или практика и приемане чуждестранни курсанти и студенти. Посрещаме колеги от чужбина, които изнасят лекции по програмата, и изпращаме наши експерти и преподаватели да представят лекции пред чуждестранната научна общност.

Вярваме, че „Еразъм+“ променя съдби. Програмата дава възможност за досег до нови култури и нови научни постижения; придобиване на опит и нови знания и умения от страна на обучаемите; създаване на нови професионални контакти; съвместни научни изследвания, научно сътрудничество и проектна работа; споделяне на военен академичен и педагогически опит; повишаване на професионалните умения на преподавателския състав; преоткриване на новаторски методи за преподаване и учене и иновативни педагогически подходи; възможност за съвместни научни дейности и много други.

С какво заглавие беше последната Ви публикация? Разкажете ни повече за нея.

В момента работя по мащабно научно изследване с работно заглавие „Динамика на мотивацията за обучение в сферата на сигурността по примера на висши образователни институции в Европа“. В него разглеждам мотивацията за обучение и дейност и връзката ѝ с удовлетвореността на примера на изследване на мнението на обучаеми от Национален военен университет „Васил Левски“, България.

Основен обект на изследване е випускът от обучаеми в няколко поредни години в професионално направление „Военно дело“, специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в Национален военен университет „Васил Левски“. В изследването се използва въпросник, съчетаващ въпроси със зададени отговори и открити въпроси,на които обучаемите имат възможност да изкажат лично мнение. Последните са и очакваните проблемни области и критични моменти в областта на мотивацията, отбелязани още на първоначалния диагностичен етап от изследването, който се проведе в два военни университета – Национален военен университет „Васил Левски“, България и Сухопътна академия „Николае Балческу“, Румъния. Въпросникът е подготвен съвместно с полк. доц. д-р Димитру Янку и е резултат от многогодишна изследователска дейност в областта на мотивацията на заетите лица.

В заключителния етап от изследването се извършва проучване на организационната култура и проблемите в обучението и мотивацията на обучаемите в редица европейски военни университети и академии. За експерти са привлечени преподаватели с богат академичен и/или команден опит от България и чужбина. До момента експертни мнения са представили над 40 експерти от Австрия, България, Испания, Белгия, Швеция, Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Португалия, Швейцария и Холандия от над 15 чуждестранни военни университети и академии и образователни институции, които предоставят образователни услуги в областта на сигурността и отбраната.

Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?

Образованието, възпитанието и обучението са средствата, чрез които се формира личността. Чрез образованието обществото предава натрупаните си знания, умения и ценности от едно поколение на друго.

Науката има бъдеще! Убедена съм! То обаче е тясно свързано с бизнеса, индустрията, работата по проекти именно с цел привличането на финансовите инвестиции, така необходими за изграждането, поддържането и развитието както на учебната материална база, така и на прекия изследователски ресурс.

Как оценявате работата на екипа, към който принадлежите?

В Национален военен университет съм част от катедра „Логистика на сигурността“. Екипът е с богат професионален и преподавателски опит, ерудиран и същевременно динамичен. Военната организационна култура е изиграла важна роля при формирането и запазването на толкова необходимите за ежедневието ни професионални и чисто човешки качества като чувство за отговорност, дисциплинираност, стриктност, добронамерено сътрудничество и взаимопомощ. Разчитаме един на друг. Допълваме се.

Дълбоко заложените истини, оформени в резултат на изградени ценности и убеждения; социалните принципи и цели на организацията; споделените вярвания, поведенчески норми, традиции и обичаи – всичко това е в основата на нашата организационна култура. Морал, закони, обичаи, ценности, традиции са онова, което се предава от поколение на поколение и формира поведението или светогледа на нашите обучаеми.

 

Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука във Вашата област?

Ето един сложен въпрос. Като преподавател винаги съм обяснявала на нашите обучаеми в какво се състои нашата работа и какво означава наука. Запознавам ги с хода на научните си изследвания и разработки, касаещи пряко тематики от отделни учебни дисциплини. Показвам им мои изследвания в реална среда и ги окуражавам те самите да инициират и участват в такива. Целият екип на катедра „Логистика на сигурността“ подкрепя младите хора в участието им в различни научни изяви в България и чужбина.

Какво бихте казали на хората, които все още се колебаят дали да се занимават с наука в България?

Според Гьоте смелостта съдържа в себе си гениалност, сила и магия. Имайте смелостта!

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Финансирането.

Ограничените финансови средства, насочени към модернизация на въоръжените сили в Република България в последните години, в т.ч. и към обучението, възпитанието и образованието на младото поколение, поставят пред университета сложната задача за подобряване на качеството и конкурентоспособността на военното образование и подобряване на обучението на бъдещите офицери логистици.

Занимавали ли сте се с нещо извън научната работа? Какви други интереси имате и как обичате да прекарвате свободното си време?

Да. Работила съм за няколко неправителствени организации по образователни инициативи и инициативи насочени към младите хора и децата и възрастните в риск. Работя и към момента към ВТУ Св. Св. Кирил и Методий като преподавател по Методика на преподаването по икономика, където се предоставя педагогическа квалификация и подготвяме учители по икономически дисциплини.

Относно свободното си време – обичам да плувам и да бягам сред природата. Това носи спокойствие и укрепва духа.

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: