Интервенция и превенция на конфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот – емпирични изследвания и организационни практики

Интервенция и превенция на конфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот – емпирични изследвания и организационни практики

 

Автори:

БОРЯН АНДРЕЕВ

ГЛ.АС. Д-Р ВИКТОРИЯ НЕДЕВА

 ГЕНОВЕВА БАКЪРДЖИЕВА

 

 

Списание „Българска наука“

брой 51, октомври 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Настоящото изследване е посветено на проблема за често срещания конфликт при съчетаването на семейния и професионалния живот. В теоретичната обосновка са цитирани официални документи както на ниво Европейски съюз, така и на национално ниво, свързани с проблема. Анализирани са серия изследвания, основно в страната, които включват темата семеен/професионален живот. Вследствие посочения анализ е създаден Модел на значимите фактори на влияние.

 

Ключови думи:  

Интервенция, превенция на конфликта,  съчетаването на семейния и професионалния живот,  емпирични изследвания и организационни практики