Търсене
Close this search box.

Иновативен дидактически модел за формиране на комуникативно-речевите умения у четвъртокласниците

Иновативен дидактически модел за формиране на комуникативно-речевите умения у четвъртокласниците

Иновативен дидактически модел за формиране на комуникативно-речевите умения у четвъртокласниците

Иновативен дидактически модел за формиране на комуникативно-речевите умения у четвъртокласниците


Направи дарение на училище!***

 

АВТОР: Д-Р ХРИСТО КАМЕНОВ

 

Резюме:


Разбери повече за БГ Наука:

***

Провежда се експериментално изследване сред две групи ученици в четвърти клас на Средно училище „Отец Паисий“ град Мадан. Основната цел е да се апробира иновативен дидактически модел, който повишава комуникативно-речевите умения у учениците, тяхната мотивация и познавателно равнище. Постиженията в констатиращ и контролен етап на експеримента доказват успешното прилагане на модела и неговата ефективна функционалност сред учениците от този начален етап на образователно равнище.

 

Изследователските методи за настоящето апробиране на дидактически модел за формиране на комуникативно-речеви умения у четвъртокласниците се използват емпирични методи, методи за обработка на данни, анализ и синтез, сравнителен анализ, наблюдение, количествен и качествен метод, педагогическо наблюдение и психолого-педагогическо изследване. Обект на изследователския интерес е комуникативната компетентност в началноучилищен етап на образователно равнище при деца от 4 клас. Предмет – ниво на овладяване на българския език при деца от 4 клас като основна функция на комуникативната компетентност. Конкретни задачи, които си поставя изследването, са:

 • Да се подкрепи инициативността при детето да изразява своето собствено мнение в процеса на комуникативния акт.
 • Да се стимулира изграждането и поддържането на детското въображение и умотворчество.
 • Да се развият комуникативните способности в случаите на инициативност, творческо отношение, толерантност към другия.
 • Да се заложат основните речеви практики в процеса на овладяване на компетентности.
 • Да се развие усещане за правоговор и правилен словоред на фразата.
 • Да се изведе анализ на резултатите въз основа на зададените критерии и изследваните групи деца по метода на наблюдението.

Целта на изследвания дидактически модел е да се формират и развият комуникативно-речевите умения и способности у четвъртокласниците за:

 • прилагане на знанията и опит в практически план;
 • систематизиране и преработване на знакова и образна информация;
 • решаване на проблемни ситуации и казуси;
 • изследване на обектите и явленията от действителността;
 • генериране и анализиране на нови идеи;
 • мотивационно и познавателно равнище на развиване на конкретни  дейности;
 • правилно и недвусмислено изразяване на обектната действителност;
 • разбиране, осмисляне и прилагане на частите на речта и частите на изречението.

Научната теза е, че чрез установяване нивото на речеви способности при деца в начален етап на образование се способства развиването на качествено овладяване на речево-комуникативните компетентности.

Научната хипотеза е, че чрез въвеждането на иновативния модел за формиране на комуникативно-речеви умения у четвъртокласниците ще се постигне ефективност, която разгръща потенциалните възможности на учениците за самоподготовка, групово и индивидуално представяне.

 

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новият Брой 155 на списанието.

Подаряваме ти първите 40 страници от брой 155 тук>>


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.