Индивидуалната декорация на плаковата част на снемаемите ортодонтски апарати, като част от мотивацията за лечение на малките пациенти (опит от практиката)

Автори: Мила Москова¹, Михаела Варнева², Надежда Костова¹

¹Преподавател, Медицински колеж „Й. Филаретова” – София, Медицински университет-София

2Доцент, Факултет „Дентална медицина”, Медицински университет-Варна

Възможности за съвременна индивидуална декорация (собствен архив).

Ортодонтската практика е неразделна част от грижите за здравите зъби и красивата усмивка. Пациентите са най-често от определена възрастова група – детската. Именно този факт никога не трябва да бъде пренебрегван! Познаването на спецификата на детската възраст и правилната мотивация на малките и подрастващи пациенти са едни от компонентите, които биха гарантирали оптимални резултати при провеждане на ортодонтско лечение. Правилно и продължително носене на снемаемите ортодонтски апарати е дълъг и често отегчителен процес, който може да се осъществи само и единствено, ако се събуди у тях желание. Възможностите на съвременната технология позволяват използването на различни видове декорации, които да удовлетворяват разнообразните желания и така да засилят мотивацията за лечение.


РЕКЛАМА:

***

 

Ключови думи: снемаем ортодонтски апарат/пластинка, мотивация за лечение, индивидуален колорит, декорация, удовлетвореност.

 

Ортодонтското лечение е дълъг и сложен процес. Редовното носене на апаратите е решаващ фактор за неговия успех, а успехът зависи твърде много от съдействието на пациентите, което трябва внимателно да се осигури [6,8]. Правилното и продължително носене на снемаемите ортодонтски апарати е продължителен и често отегчителен процес, който може да се осъществи само и единствено, ако се събуди у децата желание.

Мотивацията е сложен психичен процес, който активира (енергетизира), насочва (ръководи, управлява) и поддържа поведението. Сложност­та ѝ се проявява не само в нейното съдържание, но и в многоброй­ните фактори, които я определят или ѝ въздействат допълни­телно. Тя се приема като основна необходимост за успешно изпълнение на всяка една човешка дейност. С нея се обясняват причините за успеха, неуспеха и е движещата сила, която стои зад всички действия на индивида [2,3].

Продължителното ортодонтско лечение изисква както начална мотивация, така и системна ремотивация на пациенти и родители [6,9].

Преди началото на лечението ортодонтът и родителите трябва да обсъдят възможностите как детето да поиска да носи своите апаратчета?! Аргументите като тези, че е за тяхно добро, да бъдат красиви или как другите деца ще им се смеят не винаги са ефективни и дълготрайни. Всички други средства – молби, заплахи, наказания, „подкупи” и други могат да дадат резултат, но това не е сигурно. Децата биха правили това, което се очаква от тях само ако го поискат.

В тази връзка подкрепяме Мутафчиев и изказано от него мнение, че успешното ортодонтско лечение се опира върху вътрешната мотивация на пациента, чиято интензивност се мени многократно в хода му и се влияе от разнообразни външни фактори. Необходимо е децата да бъдат убедени, да положат необходимите усилия, а родителите активно и уверено да съдействат [6].

Според Стоев този труден процес изисква изграждане на позитивна и дълготрайна,

целенасочено насочвана към общите крайни цели връзка между лечител, пациент и неговите

близки – едно системно организирано междуличностно взаимоотношение [7].

Според Медико-техническия стандарт по зъботехника и Медицински стандарт „Ортодонтия”, зъботехникът е част от дентален екип провеждащ ортодонтско лечение. Той участва активно в лечебния процес чрез самостоятелно изработените от него, но по предписание на денталния лекар, ортодонтски апарати и шини [1,4,5].

Всеки от членовете на денталния екип трябва да се старае да подпомогне лечебния процес, като изпълнява не само своите професионални задължения, но и участва активно в стимулирането и мотивирането на пациента по време на продължителното ортодонтско лечение. Можем и трябва да използваме фантазията си. Постигнатият успех води до засилване на мотивацията и удовлетвореността, не само от страна на пациента и неговите родители, но и от страна на екипа от неговия труд [1].

Целта на статияте е да споделим опит от зъботехническата практика за индивидуална декорация при изработване на ортодонтски апарати/пластинки, като метод за мотивация на пациентите.

Използвани са наблюдение в практиката и събиране на снимков материал, отразяващ богатите възможности за индивидуална декорация на снемаемите оротоднтски апарати/пластинки.

Наблюдението и събирането на снимковия материал са осъществени от 2007 до 2013 г. в градовете София и Варна.

Ортодонтската практика е неразделна част от грижите за здравите зъби и красивата усмивка. Не е тайна, че с ортодонтия се занимават малко дентални специалисти. Вероятно, причините са различни – специфика и продължителност на леченията, възраст на пациентите, резултатност на лечението (свързана с участие от страна на пациентите), опасности от рецидиви и др.

Ортодонтската практика се занимава най-често с определена възрастова група от пациенти – детската. Именно този факт никога не трябва да бъде пренебрегван! Познаването на спецификата на детската възраст и правилната мотивация на малките и подрастващи пациенти са един от компонентите, които биха гарантирали оптимални резултати при провеждане на ортодонтско лечение. Дори добър екип от зъболекар и зъботехник – ортодонти, с правилен план за лечение и прецизно изработени конструкции не биха постигнали очаквания от тях и от родителите на пациентите ефект, ако децата не носят ортодонтските си апарати и не спазват указанията на своя ортодонт. Едва ли съществува практика, която да не се е сблъсквала с подобни проблеми…

Четете повече тук!


Европейска нощ на учените 2022 г.: