Икономическата концентрация от гледна точка на математиката – идеите на Кругман, разликите в икономическото развитие между регионите в Европа и ползата от БАН

Икономическата концентрация от гледна точка на математиката – идеите на Кругман, разликите в икономическото развитие между регионите в Европа и ползата от БАН

 

Автор:

Николай Витанов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 50, септември 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Съюзът между икономиката и математиката има големи традиции. Икономическите системи са много сложни и също толкова важни, тъй като са в основата на общественото развитие. За да разберат сложното им поведение, икономистите използат различни индикатори, статистически процедури и математически модели. Сложността на икономическите системи е много привлекателна и за математиците, тъй като тази сложност ги стимулира да развиват нови концепции и методи с цел да описват, предсказват и да се опитват да помагат на политиците да контролират еволюцията на по-големи или по- малки икономически системи.

 

Ключови думи:  

Икономическата концентрация от гледна точка на математиката, идеите на Кругман, разликите в икономическото развитие между регионите в Европа и ползата от БАН