Игри и развлечения във Византия, византийския свят и останалите части от средновековна Европа

Игри и развлечения във Византия, византийския свят  и останалите части от средновековна Европа

 

Автор:

Мая Джамбазова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 84, декември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Разработването на тъкмо тази тема е предизвикано от раз­виващите се в България про­учвания в областта на История на всекидневието, това ново за родна­та историопис направление. От десетилетия в историографията ни доминират изследвания в областта на древните и по-нови политически системи, като текстовете, описващи европейското политическо наслед­ство, са следвани по брой от дискур­си на военноисторическа тематика. Поради многократното експониране в различни изследвания, цитирани­те проблеми са до голяма степен из­черпани и банализирани. Затова в настоящата разработка са засегнати проблемите на ежедневието, застъ­пени в Античността и Средновекови­ето.

 

Ключови думи:  

Рим, история, Игри и развлечения във Византия, византийския свят,  средновековна Европа