Хормони и полово поведение

Хормони и полово поведение

 

Автор:

Петя Илиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 73, декември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Половото поведение се определя като съвкупността от действия на индивида, които позволяват да бъде оценена принадлежността му към определен пол. В основата си, това е еволюционно знаково поведение, което съдържа в себе си различни маркери на външността, определяни от биологично-детерминираните свойства на пола, като съвкупност от белези. Прилагането на знаковите различия, се основава на половото съзнание, което дава възможност на индивидите да проявяват своята полова принадлежност. В доклада са разгледани различните биологични, социални и психични предпоставки при разглеждането на пола.

 

 

Ключови думи:  

Хормони, полово поведение