Градската беднота в Пловдив през 18.-19. век

Автор: Ирена Георгиева Янчева

Социалното разслоение във възрожденското общество е най-ярко изразено в големия град. Процесът започва още през ХVІІІ в., но през ХІХ в. придобива много по-отчетлив характер. “Паралелно с развитието и укрепването на буржоазията, особено на манифактурната и промишлената, е оформянето на прослойка, която се изхранва от наемен труд. През ХІХ в. зачестяват примерите за взаимоотношения в производството, основани на свободната покупка на работна сила, която от година на година се възобновява на договорна основа. Използването на наемна работна ръка се проявява в различни форми – слуги, подвижна работна ръка в чифлиците, експлоатация на наемния работен труд на място за пръснатите манифактури или централизирано – в манифактура или фабрика (напр. при Гюиюш гердан) и др.”1

Спецификата на градския социум и градския дом раждат фигурата на бездомника: хора без недвижима собственост, със слаби родствени връзки, често лишени от свое семейство, с ниско ниво на образованост и без постоянно занятие, една част от които са наемани като работници с недобро заплащане.

Бездомници има както от турската етнорелигиозна общност, така и от българската. Каравелов нарича турските бездомници със сборното понятие “турски чапкъни”, което прераства в “градски чапкъни”.2 Те отсядат по кафенетата в Пловдив, занимават се с разбойничество, отдават се на пушене, алкохол, сладка дрямка, свирня и кючеци. За своите деяния нямат съдебни проблеми с официалната власт в качеството си на правоверни. Социалният и родов произход за всяко отделно лице не е от значение, защото те намират утеха в компанията на себеподобни, изповядващи Корана, през свободното си време за удоволствия и веселби или в групата на разбойническата дружина. Сред тях може да се събират индивиди от различни краища на областта или полуострова. Съставът на пребиваващите турски чапкъни в Пловдив често е изцяло мъжки и променлив, но като съставна част от градската беднота общността съществува постоянно. Заедно с персонажите на слугинството, те представляват най-старите групи от градския социум (напр. от времето на Средновековието).

Четете повече тук!


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: