Градската беднота в Пловдив през 18.-19. век

Градската беднота в Пловдив през 18.-19. век

Автор:

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА

Списание „Българска наука“

брой 104, демември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Социалното разслоение във възрожденското общество е най-ярко изразено в големия град. Процесът започва още през ХVІІІ в., но през ХІХ в. придобива много по-отчетлив характер. “Паралелно с развитието и укрепването на буржоазията, особено на манифактурната и промишлената, е оформянето на прослойка, която се изхранва от наемен труд. През ХІХ в. зачестяват примерите за взаимоотношения в производството, основани на свободната покупка на работна сила, която от година на година се възобновява на договорна основа. Използването на наемна работна ръка се проявява в различни форми – слуги, подвижна работна ръка в чифлиците, експлоатация на наемния работен труд на място за пръснатите манифактури или централизирано – в манифактура или фабрика (напр. при Гюиюш гердан) и др.”

 

Ключови думи:

Пловдив, история, България 

 

READ ARTICLE