Формообразуване и тектоника на градивните елементи на архитектурното пространство