Еволюцията на града

Еволюцията на града

Автор:

Аспарух Илиев

 

 

Списание “Българска наука”

брой 101, септември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Статията разглежда еволюцията на града през отделните периоди на развитие на човешката цивилизация, преминавайки по темпоралната нишка от праисторията до днешно време. Набляга се на хронологичното изреждане на по-значимите и известни градове, като техният генезис се обвързва с културното и духовно развитие на обществото и в частност на човешката личност. Проследена е и урбанизационната динамика в географски аспект (след основния текст са поместени четири карти, илюстриращи тази динамика в световен мащаб). Разграничени са различните типове градове според броя на населението, технологичното и културното ниво. Засяга се, макар и накратко, преминаването на града от реалност към дигиталност (през призмата на идеите на Уилям Гибсън за виртуалното пространство и виртуалното общество. Оттук и ролята на отделния индивид в урбанизацията и хиперурбанизацията).

 

 

Ключови думи: град, мегаполис, урбанизация, комплекс, селище, поселение, сгради, жители, столица, градоустройство, архитектура, община, транспорт, търговия, икономика, индустриализация, дигитализация, цивилизация, технологии, култура, неолит, средновековие, разселване, агломерация