- Advertisement -

Естетиката в изображението на птицата като форма и съдържание в Абасидската и Саманидската епохи