Двигател с пневматично задвижване

Двигател с пневматично задвижване

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 24, декември 2009 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Двигателят е машина, която преобразува даден вид енергия (топлинна, електрическа, водна, вятърна и др.) в механична работа. В зависимост от вида на енергията, която се преобразува в механична работа, двигателите биват топлинни, електрически, водни, вятърни и др. Двигателите, които преобразуват топлинната енергия в механична работа, се наричат топлинни. Те биват с вътрешно и с външно горене. Двигателите с вътрешно горене (ДВГ) са тези, при които горивото изгаря вътре в цилиндрите.

 

Ключови думи:  

Двигател, пневматично задвижване