Две учителки чехкини по българските земи преди освобождението

Две учителки чехкини по българските земи преди освобождението

 

Автор:

Любомила Соленкова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 49, юли/август 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Врамките на Османската империя и при силния гръцки духовен натиск през ХІХ в., българският народ успява да изпълни програмата, която начертава пред него отец Паисий още в средата на ХVІІІ в. Хилендарският монах в своята скромна по обем, но огромна по значение „История славянобългарска“ показа на своя народ, че и той е имал свое бляскаво минало, ве- лики царе и патриарси, самостоятелна църква и, не на последно място позначение, своя богата култура и образование, които с нищо не е отстъпват от тези на съседните нам народи, а и дори на тези от Европа.

 

Ключови думи:  

Две учителки чехкини по българските земи преди освобождението