КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 44, 29.05.2018 Г.]

Софийският университет „Св. Климент Охридски“обявява конкурси за: професори по професионално направление: 4.1. Физически науки (Обща физика) – един; 4.3. Биологически науки (Вирусология – молекулярна вирусология) – един; 4.3. Биологически науки (Приложна молекулярна и клетъчна биология) – един; 2.1. Филология (Славянски езици – чешки език) – един; 2.1. Филология (Славянски езици – сравнителна граматика на славянските езици) – един; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – телевизионно програмиране и телевизионна среда) – един; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медиен език и стил) – един; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Етика и комуникация) – един; 4.4. Науки за Земята (Климатология) – един; 2.3. Философия (Логика) – един; 2.3. Философия (Онтология, Предметна онтология, Субектна онтология) – един; доценти по професионално направление: 4.1. Физически науки (Обща физика) – един; 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по биология – информационни и комуникационни технологии в професионалната подготовка на учителя и педагогически подкрепяща среда) – един; 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по биология – съдържание на биологичното образование и рефлексивни технологии) – един; 4.3. Биологически науки (Генетика – генетика на човека) – един, на половин щат; 4.3. Биологически науки (Генетика – фармакогенетика и епигенетика) – един, на половин щат; 4.3. Биологически науки (Хидробиология – Биологичен контрол) – един; 2.4. Религия и теология (Пастирско богословие) – един; 3.6. Право (Гражданско и семейно право) – един; 4.2. Химически науки (Органична и органометална химия) – един; 4.4. Науки за Земята (Палеонтология и стратиграфия) – един; 4.4. Науки за Земята (Физическа география и ландшафтна екология) – един; 4.4. Науки за Земята (Магмена петрология) – един; 7.4. Обществено здраве (Социална медицина) – един; 7.1. Медицина (Хирургически болести – детска трансплантология) – един; 2.3. Философия (Антична и средновековна философия) – един; 2.3. Философия (Естетика) – един; 2.3. Философия (Етика) – един; главни асистенти по професионално направление: 4.5. Математика (Геометрия) – един; 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един; 7.1. Медицина (Акушерство и гинекология) – един; 7.1. Медицина (Ортопедия и травматология) – един; 2.3. Философия (Антична и Средновековна философия) – един; 2.1. Филология (Терминология на институциите на ЕС – испански език) – един; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медиен дизайн и комуникация) – един; 2.1. Филология (Славянски езици – руски език) – един; 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на учебния физичен експеримент) – един, с изисквания към кандидатите: придобита магистърска или бакалавърска степен по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по физика) и докторска степен по професионално направление 4.1. Физически науки или 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по физика); 2.1. Филология (Превод и Общество и култура на Великобритания – английски език) – един; 2.1. Филология (Съвременна японска литература и култура) – един; по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ по 2.1. Филология (Български език – приложна лингвистика) – един; 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията – симбиотични взаимоотношения при растенията) – един; 4.3. Биологически науки (Хистология и ембриология) – един; 4.3. Биологически науки (Зоология на безгръбначните животни, паразитология) – един; 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) – един; 2.4. Религия и теология (Източно църковно пеене) – един; 7.5. Здравни грижи – един; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Икономическа социология) – един; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социология на властта и история на социологията) – един, всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време – от 15 ч. до 17 ч.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***