КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 40, 15.05.2018 Г.]

БРОЙ: 40, 15.05.2018 Г.

Институтът по полимери при БАН – София,обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един за лаборатория „Функционални и наноструктурирани полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А, тел. 979-22-09.

 

Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София,обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по научна специалност 01.06.17. Физиология на животните и човека, професионално направление 4.3. Биологични науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, със срок 2 месеца от обнародването на „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе № 73, тел. 872 00 18.


РЕКЛАМА:

***

 

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: