Добавена стойност в обучението

Добавена стойност в обучението

 

Автор:

Милена Крумова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 69, юли 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

С прехода към общество базирано на знания, промените в работните условия и еволюцията на ИКТ, компетентността на хората се нуждае от непрекъснато обновяване. Развитието по примера на Европейската рамка на ключовите компетентности за учене през целия живот и приложението на Европейската квалификационна рамка (EQF) имат решаващо влияние за посоката на развитието на цифровите компетенции. Компютърно-подпомогнатото обучение (и оценяване), базирано на съвместна работа, творчество, мултидисциплинност, адаптивност, междукултурни комуникации и решаване на проблеми, играе все по-важна роля в ежедневния живот и ученето. Прилагането на ИТ в обучението е необходимо, за да се максимизира ефективността на учебния процес и да се създава добавена стойност.

 

Ключови думи:  

Добавена стойност в обучението