ДНК маркери и генотипизиране

ДНК маркери и генотипизиране

 

Автор:

Димитра Лефтерова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 65, март 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Дезоксирибонуклеиновата киселина ДНК е генетичния материал на всеки жив организъм. Генетичната информация в молекулата на ДНК се кодира от нуклеотидите гуанин, аденин, тимин и цитозин. Те правят последователностите, които кодират аминокиселините. ДНК има двойно спирална структура. Гръбнака на двойната спирала е изграден от дезоксирибоза и фосфатна група. Нуклеотидите са свързани с помощта на водородни връзки на принципа на комплементарността и така формират двойната спирала. ДНК е плътно пакетирана в хромозомите, намиращи се в ядрото на клетката. Най-малкия функционален сегмент от ДНК се нарича ген.

 

Ключови думи:  

ДНК, генотипизиране, ДНК маркери